Tribina o antisemitizmu (nastavak)

Izlaganja sa diskusijama su trajala preko dva časa, a ovde, s obzirom na ograničenost prostora, dajemo samo neke akcente.

Sa pažnjom je praćeno izlaganje g. Singera o međunarodnoj konferenciji u Kordobi, u organizaciji OEBS, na kojoj je bilo dosta reči i o savremenim pojavama antisemitizma.

Gospodin Filip David je u vrlo sažetom i interesantnom izlaganju, između ostalog, izneo frapantne podatke o broju knjiga sa izrazito antisemitskim sadržajima( preko 140 naslova), koje su štampane i nalaze se u slobodnoj prodaji u našoj zemlji. Postoji ozbiljan jaz između izjava zvaničnika iz vlasti i tolerancije slobodnog antisemitskog delovanja.

Gospodin Mošić se, između ostalog, zalagao da se putem predavanja veronauke utiče na uklanjanje stereotipnih karakterizacija Jevreja.

Ukazano je odmah u replici da će to biti teško ostvarivo, jer religiozne dogme doprinose baš negativnom gledanju na Jevreje, kao ubice Hrista. U tom pogledu ima pomaka, doduše samo u Katoličkoj crkvi.

Dr Aleksandar Kerenji je najveći deo svog izlaganja posvetio potrebi da u borbi protiv antisemitskih pojava treba što više da svoju okolinu upoznajemo sa jevrejskom kulturom, običajima itd. On je pomenuo i neke priredbe koje su u Novom Sadu naišle na dobar odjek kod nejevrejskog stanovništva.

Gospodin Novkov je naglasio da su i u Subotici prisutne pojave antisemitizma kao i u drugim mestima. Ukazao je na specifičnost mešovitog nacionalnog sastava u ovom gradu, tako da je potreban i odgovarajući pristup u otklanjanju antisemitskih pojava.

Direktorka Muzeja Milica Mihajlović pledirala je za edukativan prilaz u borbi protiv antisemitizma.

Gospodin Đorđe Aćimović smatra da i drugi faktori u Zemunu treba da se bave ovim problemima, što znači da se pojavama antisemitizma treba da bave i organizacije van Jevrejske opštine u Zemunu.

Izlaganje Uroša Todorovića, predsednika Saveta nevladine organizacije USEA, pokazalo je da se i mladi ljudi počinju zanimati za pojave antisemitizma i da su spremni da se na svoj način uključe u borbu protiv ovih pojava.

Na kraju se može reći da je ovo bila Tribina na veoma visokom nivou sa nizom primera i argumenata koji veoma svestrano osvetljavaju suštinu antisemitizma. Međutim, od posebne je važnosti što se ukazalo i na konkretne puteve u borbi protiv ovih pojava.

D.F.

Fotografije sa tribine: N. Fogel, A. Mošić, Đ. Aćimović i D.Fogel, N. Novkov, A. Kerenji, M. Mihajlović, U. Todorović