Grobno mesto
(parcela-red-broj)
Grave position
(parcel-raw-number)
Kamenorezac /
Stonemason:

-

IV-01-15

(Kliknite na sliku da je uvećate / click on image to enlarge)
Imena sahranjenih: Names of buried:

Ivan Brandajs i Mavro Binder

Ivan Brandeis and Mavro Binder

Natpis na spomeniku (prednja strana):
Epitaph (front side of the gravestone):

Ivan Brandajs
1913 – 2003
Kira Brandajs
1922-2010

Mavro Binder
1859 – 1940

(prevedeno s srpskog)

Ivan Brandeis
1913 – 2003
Kira Brandeis
1922-2010

Mavro Binder
1859 – 1940

(Translated into English from Serbian)

Natpis na spomeniku (stražnja strana):
Epitaph (back side of the gravestone):

-

-

Dodatne informacije o porodici Additional info about the family

Porodica Lava Brandajza, dugogodišnjeg predsednika Jevrejske opštine u Zemunu, doselila se u ovaj grad 1907. godine. Lav je bio najmlađi od desetoro dece. Otac mu je službovao u Čalmi, nedaleko od Sremske Mitrovice, kao učitelj. Razumljivo je da je njegov otac visoko cenio obrazovanje, te je tako nastojao da Lav završi visoke škole. Kada je završio osnovnu školu u Čalmi, prelazi u Novi Sad, gde pohađa gimnaziju. Pošto je došao iz Srema, nije znao mađarski jezik i  nije se mogao upisati u mađarsku gimnaziju, zato se upisuje u srpsku gimnaziju. Zanimljivo je da je Lav bio prvi Jevrejin koji je pohađao ovu školsku ustanovu.

Posle položene mature Lav prelazi u Zagreb, gde je završio Pravni fakultet.

Pošto je sa uspehom završio prava, biva upućen u Zemun na položaj sudije, 1907. godine. Na ovoj dužnosti se nalazi sve do raspada Austrougarske i stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.

U Zemunu se ubrzo oženio sa Hanom rođenom Binder. Dobili su troje dece: Ivana, Pavla i Hedvigu.

Dr Lav Brandajz u novostvorenoj državi, Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, ne nastavlja karijeru sudije. Otvara privatnu advokatsku kancelariju i ubrzo postaje jedan od najcenjenijih advokata, ne samo u Zemunu nego i na području Uprave grada Beograda.

Cela porodica je preživela okupaciju, o čemu se detaljnije piše u poglavlju o preživelim zemunskim Jevrejima.

Porodica Binder bila je među najbogatijim Jevrejima, ne samo u Zemunu nego i van granica ovog grada.

Moric-Mavro Binder oženio se Henrijetom rođenom Belak. Porodica Binder doselila se krajem devetnaestog veka iz Beča u Zemun. Moric i Henrijeta imali su šesnaestoro dece, od kojih se oko desetoro rodilo u Zemunu. Henrijeta je umrla 1927. godine.

Prezime ove porodice najčešće se spominjalo uz prezime Polgar, jer su Moric Binder i Gabriel Polgar zajednički osnovali Fabriku za proizvodnju kundaka za puške. Međutim, ubrzo se pokazalo da ta delatnost nije rentabilna. Zato su napustili proizvodnju kundaka i otvorili drvaru sa pilanom. Od trgovačko–zanatskog preduzeća ono je preraslo u industrijski pogon. U ovom pogonu, zavisno od sezone, bilo je zaposleno između 120 i 220 radnika.

U Zemunu su ovo preduzeće svi zvali “Drvara Binder i Polgar”. To je bila jedna od malobrojnih firmi koje su u to vreme vodile socijalnu brigu o svojim radnicima. Između ostalog, podigli su izvestan broj kuća sa po četiri stana za svoje radnike.

Trebalo bi da Binder i Polgar ostanu upamćeni i po svom humanom odnosu prema njihovim sugrađanima. Oni su svake godine poklanjali po čitave šlepove drva za zemunsku sirotinju.

Preduzeće “Binder i Polgar” postaje od 1930. godine akcionarsko društvo. Zbog lošeg upravljanja i gazdovanja 1935. poveden je likvidacioni postupak. Ovaj postupak vodio je dr  Ivan Ribar. Likvidacija se otegla, tako da je ovo preduzeće poslovalo sve do 1941. godine.

Nemamo potpune podatke o sudbini brojnih potomaka Morica i Henrijete Binder. Znamo da se Klara udala za Belu Perenjija, a da je Marijana bila udata za Ervina Goldštajna. Svi su stradali u Jasenovcu i Staroj Gradiški.

Ivan Binder je preživeo okupaciju u nemačkom zarobljeničkom logoru.

Moricova ćerka Hana bila je udata za dr Lava Brandajza. Oboje su preživeli okupaciju, a posle se iselili u Izrael i tamo umrli. Druga Moricova ćerka Judita, udala se za Vladimira - Dragutina Badalića, koji je po nacionalnosti bio Hrvat. Iz tog braka rodila se ćerka Dana (1922.). Ona je pohađala tri razreda Jevrejske škole,  do gašenja te institucije 1932. god. Dana se 1946. udala za Momčila Dimitrijevića, Srbina.

Dana je umrla u Zemunu 2003.g.

The family of Leo Brandeis, the long standing president of the Zemun Jewish Community, moved to this town in 1907. Leo was the youngest of the ten children. His father’s teaching post was in Calma in the vicinity of Sremska Mitrovica. Naturally his father held a high regard for education, and he made every effort to help Leo graduate from the finest schools. On completing elementary school in Calma, he was sent to Novi Sad where he attended the gymnasium. As he came to this city from the county of Srem, he had no knowledge of Hungarian and could not enter the Hungarian gymnasium, so he attended the Serbian one. An interesting point is that Leo was the first Jew to attend this education establishment.

On graduating from the gymnasium he left for Zagreb where he enrolled and graduated from the Faculty of Law.

Since he graduated law with honours, he was sent to Zemun in 1907 and given the position of a judge. He held the position right up to the disintegration of Austria-Hungary and the formation of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians.

Once in Zemun, he very soon married Hannah nee Binder. They had three children: two sons Ivan and Pavle, and a daughter Hedviga.

In the newly founded state, the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians, he didn’t continue his career as a judge. He opened a private law office and became one of the most respected attorneys, not only in Zemun, but in the area of the Belgrade city administration.

The whole family survived the occupation. More will be said about this in the chapter on the Jews survivors of Zemun.

The Binder Family was one of the wealthiest Jewish families not only in Zemun but well beyond the limits of this town.

Moric-Mavro Binder married Henrieta nee Belak. The Binder family moved from Vienna to Zemun round the end of the nineteenth century. Moric and Henrieta had sixteen children, ten of whom were born in Zemun. Henrieta died in 1927. 

The surname of the family was frequently associated with that of Polgar, as Moric Binder and Gabriel Polgar founded a factory for the production of riffle butts. However, it soon became evident that the business was not very lucrative. They shut down the butt-end production facility and opened a timber yard with a saw-mill line. It grew from a small trade business to an industrial plant. Depending on the season of the year the plant employed 120 to 220 workers.

In Zemun the enterprise was known as the ”Binder and Polgar Timber Enterprise”. It was one of the rare companies that cared for the well being of its workers. Among other things the proprietors built a number of four flat houses for their workers.

Binder and Polgar should also be remembered for their humanity toward their town fellowmen. Each year they would give away to the poor of Zemun whole barges of timber.

From 1930 the enterprise “Binder and Polgar” became a shareholding company. Due to mismanagement and flawed proprietorship a winding up procedure was initiated in 1935. Dr Ivan Ribar was the receiver in the procedure and the winding up of the company dragged on, with the company working right up to 1941.

There is insufficient data about the destiny of the numerous descendants of Moric and Henrieta Binder. What is known is that Klara married Bela Perenji and that Marianna married Ervin Goldstein. All of them perished in Jasenovac and Stara Gradiska.

Ivan Binder survived the war in a German POW camp.

Moric’s daughter Hannah married Leo Brandajz. Both of them survived the occupation, moved to Israel and died there. Another one of Moric’s daughters, Judith married Vladimir-Dragutin Badalic a Croat by nationality. They had a daughter, Dana (1922). She attended the first three classes of the Jewish school right up to the closing down of the institution. In 1946 Dana married Momcilo Dimitrijevic, of Serbian nationality.

Dana died in Zemun in 2003.