Grobno mesto
(parcela-red-broj)
Grave position
(parcel-raw-number)
Kamenorezac /
Stonemason:

Weigner

III-10-05

(Kliknite na sliku da je uvećate / click on image to enlarge)
Imena sahranjenih: Names of buried:

Kadmon Jakov Levi

Kadmon Jacob Levy

Natpis na spomeniku (prednja strana):
Epitaph (front side of the gravestone):

Kadmon Jakov Halevi
blagosloven u sećanju

(prevedeno s hebrejskog)

1889. – 1927.
Kadmon Jakov
Levi

(prevedeno s nemačkog)

Kadmon Jacob Halevi
Of blessed memory

(Translated into English from Serbian translation of original Hebrew texts)

1889. – 1927.
Kadmon Jacob
Levy

(Translated into English from Serbian translation of original German texts)

Natpis na spomeniku (stražnja strana):
Epitaph (back side of the gravestone):

-

-

Dodatne informacije o porodici Additional info about the family

Jakob Kadmon Levi, rođen je 1858. u Vidinu. Porodica je u XV veku došla iz Španije u Tursku, a u Zemun se preselila krajem XIX veka.

Jakob je bio imućan žitarski trgovac. Oženio se Natalijom, takođe rođenom Levi, koja je sa bratom Solomonom došla iz Beograda. On je ostao da živi sa njima u kući, koju je Jakob  sagradio u  Dubrovačkoj ulici broj 11.

Jakob je umro 1940. godine u Zemunu.

Jakob i Natalija su imali desetoro dece:

Sinove

        Kadmon (1889. – 1927.)

        Nisim (1892. – 1942.)

        Josip (1899. – 1942.)

        Isak  (umro 1958.)

        Robert (1907. – 1968.)

        Alfred (1905. –1993.)

Ćerke

        Sol (1891. – 1993.)

        Klara (Claire) (1899. – 1942.)

        Blanka  ( ?    - 1942.)

        Sofija (1902. – 1980.)

Isak je pre Drugog svetskog rata držao knjižaru i papirnicu u Glavnoj ulici u Zemunu, preko puta hotela “Central”. Za vreme okupacije nalazio se u zarobljeničkom logoru kao oficir Jugoslovenske kraljevske vojske. Posle rata vratio se u Zemun  i dobio stan u porodičnoj kući u Dubrovačkoj ulici i tu je i umro 1958. godine.

Robert je preživeo Drugi svetski rat u partizanima. Naime, cela njegova vojna jedinica priključila se 1941. godine partizanima. Posle rata  bio je direktor  “Zeta” filma. Po sećanju Ljiljane Ničin, rođene Levi,  Robert je 1968. godine umro u Izraelu.

Alfred je pre rata imao prodavnicu luksuznih automobila u Beogradu. Prijatelji su mu javili da će biti sprovedena racija u cilju hapšenja Jevreja. Njegovi prijatelji su ga tajnim kanalima prebacili u Trst. Tako je preživeo okupaciju. Posle rata, 1954 godine, otišao je u Karakas u Venecueli, odakle se kasnije preselio u Njujork, gde je i umro 1993 godine. Nije imao dece.

Nisim je bio oženjen Klarom. Imali su dve ćerke: Stelu i Meri. Svi su izgubili život u logoru (Jasenovac – Stara Gradiška).

Josip je bio oženjen Julikom. Oboje su stradali u Jasenovcu.

Sol je očigledno ostala neudata, a stradala je u Staroj Gradiški 1942. godine.

Blanka je imala dve ćerke: Klaru i Aligret. Aligret je bila udata za Farhija. Imali su sina Mileta, rođenog 1937. godine. Svi su stradali u Jasenovcu, odnosno u Staroj Gradiški.

Sofiju su zvali Greta. Ona se školovala kod sestre Blanke u Drezdenu. Završila je Trgovačku akademiju, govorila je šest jezika i svirala je klavir. Udala se za Zorana Ničina ( srbina ) i sa njim je dobila ćerku Ljiljanu i sina Petra.

Zoran je uspeo da izvede  suprugu Sofiju i sina Petra iz voza , koji je transportovao zemunske Jevreje u Jasenovac i Staru Gradišku. U to vreme, Ljiljana je bila bolesna i nalazila se kod svoje Babe, tj. Zoranove majke, na Karaburmi u Beogradu.

Međutim, kasnije je Sofija bila otkrivena i oterana u logor Sajmište. Zoran je uspeo da potkupi stražara i da izvede Sofiju iz logora. Tako su preživeli okupaciju.

Posle rata živeli su u Sonti kod Apatina i kada se 1963. godine ispraznio prvi stan u porodičnoj kući u Dubrovačkoj ulici, vratili su se u Zemun.

Ljiljana, udata Jovanovski, živi danas u Zemunu, a njen brat Petar na Novom Beogradu.

Sigmund Levi, drvarski trgovac, bio je poreklom iz Češke. Ostao je upamćen kao human i velikodušan čovek. O tome rečito govori sledeći slučaj:

Porodica Levi, koja nije bila u srodstvu sa Sigmundom, doselila se sa petoro dece iz Beograda u Zemun. Sigmund im je poslao puna kola drva besplatno (po sećanju Avrama, jednog od petoro dece, koji je u Izraelu uzeo prezime Dor).

Sigmund je imao četvoro dece, ćerku Elzu i sinove Kurta,Ota i Karla. Kurt je bio lekar i napredan čovek. Od početka ustanka bio je u partizanima. U tzv. Užičkoj Republici bio je šef partizanske bolnice i partizanski ministar zdravlja. Uhvaćen je krajem 1941. i ubijen u beogradskom Gestapou. O njemu su Nemci napisali propagandnu brošuru “Doktor Avram Levi partizanski ministar zdravlja” Ime Kurt su promenili u Avram da bi što više zvučalo jevrejski, a sadržaj ne treba odgonetati. Brošura se čuva u Jevrejskom muzeju u Beogradu.

Jacob Kadman Levi was born in Vidin in 1858. The family came from Spain to Turkey in the fifteenth century. It moved to Zemun round the end of the nineteenth century.

Jacob was a wealthy trader in grain. He married Natalija nee Kadmon from Belgrade. Jakob built a house in Dubrovacka Street No.11. Natalija’s relative, Solomon Levi from Belgrade also lived together with them in this house for some time. He later married their daughter Blanka. Together they built a house in Kalvarija where they lived and had two daughters, Klara and Aligret.

Jacob died in Zemun in 1940.

Jacob and Natalija had ten children.

Their sons

Kadmon (his fate is unknown)

Nisim (1892 -1942)

Josip (1899 – 1942)

Isak (died in 1958)

Robert (1907 – 1968)

Alfred (1905 – 1993)

and daughters

Blanka  ( ?    - 1942) eldest daughter

Sol (1891 – 1942)

Claire (1899 – 1942)

Sophia (1902 – 1980)

Prior to World War II Isak had a book and stationery shop in Glavna Ulica in Zemun, opposite the hotel “Central”. He married Matilda, nee Sagi from Becej. They had an only son, Jakov born in Zemun in 1935. Jakov has two children, daughter Lea and son Isak. As an officer of the Royal Yugoslav Army he was imprisoned during the occupation as a POW. Upon the war he returned to Zemun and was given a flat in his family house in Dubrovacka Street. He found solace in prayer in the last years of his life blaming himself for the pogrom of his entire family. He died in 1958.

Robert survived the Second World War in the partisans. Namely, his entire military unit joined up with the partisans in 1941. Upon the war he was the director of “Zeta” film. According to the recollections of Ljiljana Nicin, nee Levi, Robert died in Israel in 1968.

Before the war Alfred had a shop in Belgrade where he sold luxury cars. He received information from friends that a raid was planned for rounding up Jews. Through secret channels his friends managed to transfer him to Trieste. He survived the war. In 1954 he left for Caracas, Venezuela, from where he moved to New York later on. He died in New York in 1993. He did not have any children.

Nisim was married to Clara. They had two daughters: Stella and Mary. All of them perished in concentration camps (Jasenovac – Stara Gradiska).

Josip was married to Julika. Both of them were killed in Jasenovac.

Evidently Sol never married, and was killed in Stara Gradiska in 1942.

Bianka had two daughters: Clara and Aligret. Aligret was married to Farchy. They had a son Mihailo born in 1937. They were all killed in Jasenovac, i.e. Stara Gradiska.

Sophia was called Greta by the family. She was educated in Dresden where her sister Bianca lived. She graduated from the Academy of Trade, spoke six languages and played the piano. She married Zoran Nicin (Serb) and had two children by him, a daughter Ljiljana and son Peter.

Zoran managed to lead his wife Sophia and son Peter off the train that was transporting Zemun Jews to Jasenovac and Stara Gradiska. At the time Ljiljana was sick and staying with her grand mother, i.e. Zoran’s mother who lived in Karaburma, Belgrade.

However, some time later Sophia was found and taken to the Sajmiste concentration camp. Zoran managed to bribe a guard and take Sophia out of the camp. Thus they lived through the occupation.

After the war they lived in Sonta near Apatin and when in 1963 the first apartment in the family house in Dubrovacka street became vacant they returned to Zemun.

Ljiljana, married Jovanovski, lives in Zemun today and her brother Petar in Novi Beograd.

Sigmund Levi, a trader in timber, originally came from the Czech state. He is remembered as a charitable and humane person. The following event speaks clearly of the fact:

A Levi family with its five children moved from Belgrade to Zemun. Although the family was no relation of Sigmund’s he nevertheless sent them a cart-full of wood free of charge (as recollected by Avram, one of the five children, who once in Israel took the name Dor).

Sigmund had four children, a daughter Luisa and sons Kurt, Otto and Karl. Kurt was a doctor and maintained progressive views. Right at the start of the uprising against the occupation forces he joined the partisans. In the so called Uzicka Republika he was chief of the partisan hospital and the partisan secretary of health. He was apprehended at the end of 1941 and killed in the Belgrade Gestapo. The Germans wrote a propaganda brochure about him headed “Dr. Avram the partisan health secretary”. They changed the name of Curt to Avram to make it sound more Jewish, while the actual content of the brochure deserves no comment. The brochure is kept at the Jewish Museum in Belgrade.