Grobno mesto
(parcela-red-broj)
Grave position
(parcel-raw-number)
Kamenorezac /
Stonemason:

-

I-01-51

(Kliknite na sliku da je uvećate / click on image to enlarge)
Imena sahranjenih: Names of buried:

Johan Zonenfeld

Johann Sonnenfeld

Natpis na spomeniku (prednja strana):
Epitaph (front side of the gravestone):

Ovde počiva velikodušan i sjajan oficir poštovani Jona Koen, sin velikopoštovanog Leb Zonenfelda, Jona je našao u njoj mir, bio je neporočan i pošten i pobožan, bio  je velikog srca usrećio je siromašne i prosjake, njegova raskošna činjenja ljudima, umro je poštovan 26. Adara I 5650.
Neka njegova duša bude besmrtna

(prevedeno s hebrejskog)

Ovde počiva
Johan
Zonenfeld
umro u 64. godini života
18. marta 1890.
čast uspomeni na njega
častan čovek počiva na ovom mestu
plemenit, čestit, pobožan i dobar
nežni suprug i odani otac
sirotinji je mnogo dobra činio
vrline, dobročinstva bio je njegov život.
neka ga nebeski mir okružuje!

(prevedeno s nemačkog)

Here lies a generous  and brilliant officer the hon. Jon Koen, son of the greatly honored Leb Sonnenfeld, Jon found peace in her, he was sinless and honest and devout, of good heart he brought happiness to many poor and beggars, his good deeds to people were abundant, died respected 26. Adar I 5650.
May his soul be bound up in the bond of eternal life

(Translated into English from Serbian translation of original Hebrew texts)

Here lies
Johann
Sonnenfeld
who died in the 64th year of his life
on 18. March 1890.
we shall honor the memory of him
a revered man rests here
a noble, honorable, pious and worthy
gentle husband and devoted father
a generous patron of the poor
virtue, benefaction was his life
May the peace of heaven envelop him!

(Translated into English from Serbian translation of original German texts)

Natpis na spomeniku (stražnja strana):
Epitaph (back side of the gravestone):

-

-

Dodatne informacije o porodici Additional info about the family

Šarlota Zonenfeld, udata Đerić, rođena je 1926. godine u Zemunu. Njen deda Johan Zonenfeld rođen je 1826. godine, a umro 1890. godine u Zemunu. Baba Rosa, rođena Dojč, rođena je 1846. godine, a umrla je 1926. godine.

Johan i Rosa su imali sedmoro dece:

Johana, udata za Goldštajna, imali su osmoro dece: Greta, Johan, Oto, Elsa, Pera, Kornelija, Aleksander i Franciska.

Samuel, oženjen Olgom Fišer, imali su troje dece: Hilda, Angela i Ivica.

Hajnrih, neoženjen

Paula, neudata

Ludvig, neoženjen

Šarlota, udata za Bertranda Goldštajna, imali su troje dece: Oskar, Eja i Ervin.

Lazar, oženjen Katicom Pačarik, imali jedinicu ćerku Šarlotu.

Od svih članova porodice u Holokaustu su stradali: Samuel, Lazar, Šarlota Goldštajn, Oto, Franciska, Hilda, Angela, Ivica, Eja i Ervin. Od Johanovih unuka je stradalo još četvoro (znaju se imena za Nadin i Elsu, a za jedno muško i jedno žensko dete se imena ne znaju).

Lazar Zonefeld je rođen 25. januara 1873. godine. Bio je jedan od najimućnijih Jevreja u Zemunu. Imao je fabriku alkoholnih pića u delu Zemuna koji se zvao Franctal. Posedovao je ledaru a radio je i sa poznatim pivarom Vajfertom. Posedovao je ceo blok zgrada od dunavskog keja do Žitne pijace.

Lazar se razboleo od dijabetesa, bolest je uzela maha i morali su da mu amputiraju nogu.

Ćerka Šarlota je imala bezbrižno detinjstvo. Nije išla u Jevrejsku osnovnu školu, jer je škola prestala sa radom baš kada je Šarlota dorasla za prvi razred.

Razume se da Šarlota pre Drugog svetskog rata nije oskudevala ni u čemu. Sama se seća da je često koristila fijaker za izlaske ili za odlazak u sinagogu, odnosno Templ, kako su Aškenazi nazivali svoju bogomolju.

Okupacija je prekinula lagodan život. Šarlota se seća da joj je otac Lazar jednom prilikom rekao da je dobro platio domaćem Nemcu Mozeru (inače je ovaj bio poznati proizvođač i trgovac vinom) da ih zaštiti. Mislio je da ih neće proganjati.

Međutim, tog kobnog dana, 27. jula 1942. godine, kada su zemunske Jevreje pokupili za slanje u logor, u povorci prema stanici našli su se i Lazar i Šarlota. Kućna pomocnica Mica je nosila Lazareve stvari, jer on to nije mogao pošto se teško kretao bez jedne noge. Oni su sporije išli, tako da su stigli zadnji do stočnih vagona u koje su ih domaći Nemci u crnim uniformama utovarali. Otac je među poslednjima uguran u vagon, a Šarlota je već bila ubacila svoj kofer i zakoračila prema vratima vagona kada ju je grubo svukao na zemlju jedan od nemačkih policajaca. Tata je video šta se dešava i rekao joj je da ode. Ona mu je proturila svoju fotografiju, a on je prvi put u životu viknuo na nju: Idi! Tada je Šarlota prvi put videla suze u očima svoga oca.

Vratila se kući sa kućnom pomoćnicom i bila je teškom šoku, tako da se narednih 30 dana ne seća šta se događalo. Pošto joj je majka bila Mađarica, primljena je da pohađa gimnaziju.

Policija je više puta zvala učenike iz njenog razreda na saslušanja, tako je i ona nekoliko puta saslušavana. Na tim saslušanjima su je tukli, jer su tražili informacije koje ona nije mogla da da. Verovatno je to bilo u vezi sa aktivnostima narodno-oslobodilačkog pokreta. Ona samo zna da je više dece iz njenog razreda ubijeno.

Pošto im se stan nalazio blizu groblja, Šarlota zna da su na jevrejsko groblje dovozili leševe iz logora Sajmište, među kojima je bilo i polumrtvih zatočenika. Mnogi su usput padali sa kolica koje je vozio neki Roda, tako su ga zvali. On je leševe ostavljao u kapeli Jevrejskog groblja, da bi posle bili bačeni u zajedničku grobnicu. Pričalo se da su okolni stanovnici dolazili u kapelu i da su odnosili one koji su još pokazivali znake života. Zatim su ih odvodili svojim kućama, negovali ih dok se ne oporave da bi mogli da beže dalje.

Zahvaljujući tome što joj je majka bila Mađarica uspela je da izbegne logor i tako je dočekala kraj okupacije.

Šarlota se 1947. godine udala za Predraga Đerića. Imali su dva sina: Zorana, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći i Dragana, koji je takođe umro. Ostala su dva Draganova sina: Dejan i Nemanja, koji su aktivisti u Jevrejskoj opštini Beograd.

Posle rata Šarlota je radila u Zemunskoj gradskoj opštini i jedno vreme bila sekretarica tadašnjeg predsednika opštine Branka Pešića (Pešić je upamćen kao predsednik grada Beograda po mnogim značajnim zdanjima koji su podignuti na njegovu inicijativu). Zatim je bila zaposlena u Vojsci, fabrici ''Galenika'', ''Planumu'' i u Union inženjeringu Beograd. Iz tog preduzeća je 1980. godine otišla u penziju.

Živi sa svojim mužem u Zemunu.

Charlotta Sonnenfeld, married Djeric was born in Zemun in 1926. Her grandfather Johan Sonnenfeld was born in 1826 and died in Zemun in 1890. Her grandmother Rosa, nee Deutsch was born in 1846 and died in 1926.

Johan and Rosa had seven children:

Johanna, married Goldstein who bore eight children: Greta, Johan, Otto, Elsa, Pera, Cornelia, Alexander and Francisca;

Samuel, married Olga Fisher they had three children: Hilda, Angela and Ivica;

Heinrich remained a bachelor;

Paula never married;

Ludwig remained a bachelor;

Charlotte married Bertrand Goldstein they had three children: Oscar, Eja and Ervin;

Lazar married Katica Patscharik they had a daughter Charlotte.

Out of the entire family the following members died in the Holocaust: Samuel, Lazar, Charlotte Goldstein, Otto, Francisca, Hilda, Angela, Ivica, Eja and Ervin. Another four of Johan’s grand-children perished in the pogrom (the names of two of them were Nadin and Elsa, while the names of one male and one female child could not be found).

Lazar Sonnenfeld was born on January 25, 1873. He ranked among the wealthiest Jews of Zemun. He was the proprietor of a liquor factory in the part of Zemun known as the Franztal. He also owned an ice production plant and worked together with the well known brewer Weifert. Among his property was also the entire block of flats from the Danube embankment up to Zitna pijaca (the grain market).

Lazar contracted diabetes. His health deteriorated rapidly and he had to have his leg amputated.

His daughter Charlotte had carefree childhood. She did not attend the Jewish elementary school since the school had already shut down when she reached the age to begin her education.

As expected, up to the Second World War Charlotte was a child who had everything she wished for. She recalls how she would often ride in her carriage when going out into town or to the synagogue, i.e. the Temple as the Ashkenazi called their house of prayer.

The German occupation cut short this easygoing lifestyle. Charlotte remembers how her father Lazar had once remarked that he had paid a large sum of money to a domestic German, Moser (he was a well known wine producer and merchant) to protect them. He believed that they would not be persecuted.

However on that fateful day, July 27, 1942 when the Zemun Jews were rounded up and deported to the concentration camps Lazar and Charlotte found themselves in the procession of people heading for the railway station. Their house-maid Mica carried Lazar’s baggage since he could hardly walk on his one leg. Their progress was slow and they were the last to reach the cattle wagons into which they were hoarded under the supervision of the domestic Germans clad in black uniforms. Her father was among the last to be pushed into the wagon and when Charlotte threw her suitcase in and went for the wagon door a German policeman grabbed her roughly and pushed her to the ground. Lazar saw what was happening and told her to go. She had only time enough to place a photo of herself into his hand. Then for the fist time in her life she heard her father yell at her: Go! Till then she had never seen tears in his eyes.

In a state of deep shock she returned to their house together with the maid. She has no memory of what followed in the next thirty days. Since her mother was Hungarian she was admitted to the gymnasium.

On more than one occasion the police took pupils from her class to the station for interrogation. She was also interrogated a number of times. During the questioning she was beaten for the simple reason that she could not give answers to that which she had no knowledge of. She assumed the interrogations had to be related to the activity of the national-liberation movement. The only thing she was aware of was that a number of youths from her class had been killed.

Since their home was near the cemetery Charlotte knows that corpses from the Sajmiste concentration camp were brought to the Jewish graveyard. Among the corpses were also half dead inmates. On the way to the cemetery many of the slaughtered people fell out of the cart driven by a man generally known as Rodja. He would leave the corpses inside the chapel of the Jewish graveyard from where they were later taken and thrown into a common grave. The story went that the neighbouring citizens came to the chapel and out of the heap of dead people took home those who still showed signs of life. They would nurture them in their homes till they felt better and strong enough to run off to a safer place. Because her mother was Hungarian she managed to stay out of the camps and live to see the end of the occupation.

In 1947 Charlotte married Predrag Djeric. They had two sons: Zoran who died in a traffic accident and Dragan who also died. Dragan had two sons: Dejan and Nemanja. Both of them are active participants in the work of the Belgrade Jewish Community.

After the war Charlotte worked as an officer of the Zemun Municipality and for a time was the secretary to the president in office then, Branko Pesic (Pesic is remembered as the Mayor of Belgrade who initiated and built many monumental edifices during his mandate). She later found employment in the defense sector, then in the “Galenika” factory, in “Planum” and Union inzenjering. In 1980 she retired from this company and became a pensioner.

She lives with her husband in Zemun.