ZAKLJUČCI

1. Konferencija konstatuje, da je međunarodni susret regionalnih jevrejskih opština i jevrejskih zajednica održan dana 30. i 31. meseca maja 2008. godine bio izuzetno koristan i uspešan.

2. Na ovoj konferenciji su učestvovali jevrejske opštine iz republika BIVŠE JUGOSLAVIJE, kao i jevrejske opštine iz Rumunije i Mađarske.

Konferencija je odlučila da učini sve u interesu toga, da u roku od sledećih godinu dana proširi krug učesnika tj. jevrejskih opština i jevrejskih zajednica  i na teritoriju Albanije, Grčke i Bugarske te da proširi  teritorijalne granice regionalne saradnje.

3. Savetovanje je, kao istaknuto pitanje, razmatralo značaj uloge malih jevrejskih zajednica u sprečavanju asimilacije i u obezbeđivanju njihovih održavanja i uspešnih aktivnosti.

4. Konferencija čini sve – pružanjem organizacione, moralne i materijalne podrške – u interesu toga, da ove male jevrejske opštine i jevrejske zajednice budu održive i da intenziviraju svoje aktivnosti u buduće.

5. Konferencija je odlučila da formira Konsultativnu Komisiju za organizaciju realizacije gore navedenih zadataka. Komisija će nastojati da izgradi tesne veze sa sličnim regionalnim organima i izraelskim organizacijama.

Učiniće sve u interesu toga, da zvanični državni organi uzimaju u obzir njene preporuke i predloge.

6. Konferencija je konstatovala, da,  kako u regiji, tako i u drugim delovima sveta, jača se antisemitizam koji se manifestuje u novim oblicima (Izrael neprijatelj, anti-judaizam, Amerika neprijatelj), te jedan od istaknuto važnih zadataka Konsultativne Komisije će biti da to prati i da najavljuje nemilosrdnu borbu protiv ovakvih pojava.

U okviru toga će organizovati seminare, učestvovaće u informativnim debatama kako u okviru opština i zajednica, tako i pred širom javnošću. Za ove aktivnosti će iskoristiti pomoć medija i snagu javnosti.

Njen zadatak je da prezentuje realnu, pravu sliku o Jevrejima i o državi Izrael.

7. Konsultativna Komisija treba da stimuliše razmenu informacija između jevrejskih opština i jevrejskih zajednica u proširenoj regiji, treba da poštuje tradicije lokalnih zajednica, treba da podiže na visoki nivo oblike kontakata, koji su instrument za izradu globalne strategije.

8. Konferencija posvećuje izrazitu važnost plodnim odnosima između države Izrael i dijaspore.

U Hodezevašarhelju, 31. dana meseca maj, 2008. godine.

Jevrejska opština Subotica

Jevrejska opština Sombor

Jevrejska opština Osijek

Jevrejska opština Banjaluka

Jevrejska zajednica Makedonije

Jevrejska opština Prizren

Jevrejska opština Arad

Jevrejska opština Zemun

Jevrejska zajednica Segedin

Jevrejska zajednica Solnok

Jevrejska zajednica Kiškunhalaš

Jevrejska zajednica Hodmezevašarhelj

Gore navedene jevrejske opštine i zajednice ovlašćuje sledeća lica za potpisivanje Zaključaka:

Dr. Robert Sabadoš, predsednik i dr. Mikloš Erdelji, predsednik

Članovi Konsultativne Komisije su:

1. Dr. Peter Feldmajer, predsednik Saveza Jevrejskih opština Mađarske

2. Aleksandar Nećak, predsednik Saveza Jevrejskih opština Srbije

3. Dr. Emil Vlajki, Jevrejska opština Banjaluka

4. Dr. Mikloš Erdelji, Jevrejska zajednica Hodmezevašarhelj

5. Robert Sabadoš, Jevrejska opština Subotica

6. Ioner Schlesinger, Jevrejska opština Arad