OSNOVNI PODACI I ČINJENICE O JEVREJSKOM GROBLJU U ZEMUNU

Osnovne činjenice o Jevrejskom groblju u Zemunu


I. Grad

1. sadašnje ime grada:

Zemun

2. adresa groblja:

Sibinjanin Janka no. 5 & Cara Dušana 32

3. bivši nazivi grada:

nemački: Semlin

mađarski: Zimony

rimski: Taurunum

4. provincija

Vojvodina

5. Longituda i Latituda

44°83' N
20°50' E

6. udaljenost groblja od centra

600 m

7. sadašnja veličina gradske populacije

 preko 100,000

8. sadašnji broj jevrejske populacije

140

II. kontakt osobe

9. imena predsednika opštine, zamenika i slično sa adresama i telefonima

Predsednik opštine: Grad Beograd, gradska opština Zemun, Magistratski trg no. 1, 11080 Zemun, tel + 011 2610 404, +011 613-474,+381 11 2612 879 i +381 11 3160 909, e-mail: zemun@sozemun.org.yu

10. naziv lokalnih ustanova za zaštitu spomenika kulture

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Kalemegdan br.14

+381 11 2631-766, +381 11 3287 411

11. naziv regionalnih institucija za zaštitu spomenika kulture

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Srbije , Božidara Adžije St. 17, +011 454-766,.

12. imena organizacija zainteresovanih za predmet

Savez Jevrejskih opština Srbije i Jevrejska opština Zemun

13. ukoliko je groblje zaključano ko ima ključ?

Ulaz iz Cara Dušana je zaključan. Ključ ima Predrag Srećković,
mob. tel. +381 63 7168091

14. ukoliko groblje ima čuvara ko je on?

Predrag Srećković, Cara Dušana  br.32.

15. dati listu onih koji mogu da daju informacije o groblju.

Nenad Fogel & Ria Beherano, Dubrovačka br. 21 11080 Zemun, Srbija, jozemun@eunet.yu , sfogel@eunet.yu , tel/fax  + 381 11 195 626

III. Istorija

16. datum najranije poznate zajednice Jevreja u Zemunu

1739

17. Broj Jevreja po poslednjem popisu pre Drugog Svetskog rata

oko 600

18. značajni pojedinci koji su živeli u toj jevrejskoj zajednici

Jehuda Alkalaj

Oto Bihalji Merin

Pavle Bihalji

Dr Hinko Urbah

Moric Binder

Moses Farhi

Isak Levi

Dr Arnold Šen

Lazar Zonenfeld

Albert Vajs

David Albahari

19. datum osnivanja groblja

1740

20. zančajni pojedinci koji su sahranjeni na groblju

Simon Hercl – deda Teodora Hecla

Oto Bihalji Merin

Isidor Vajs

Gabriel Polgar

Jakov Čelebi

Isak Levi

Aleksandar Frank

Vilim Šer

Anđelko Tajtacek

21. Tip jevrejske zajednice koja sada koristi groblje

mešana zajednica (jevrejsko-srpska)

22. da li neke druge zajednice koriste groblje? 

ne

23. da li je groblje na listi zaštičenih spomenika kulture?

Da

IV. Lokacija, Oznake, Prilaz, sigurnost itd.

24. u kom se delu grada nalazi groblje?

urbanom

25. groblje je locirano

na ravoj površini

26. groblje je

odvojeno ali pored drugih grobalja

27. na groblje se dolazi

direktno sa javnog puta

28. pristup groblju je

dozvoljen svima

29. groblje je okruženo

sa zidanom ogradom

delimično bez ograde

bez ograde duž granice sa gradskim grobljem

 

30. groblje ima

vrata koja se zaključavaju

           

VI. Izgled i stanje groblja

31. veličina groblja pre Drugog Svetskog rata

0,477 ha

32. sadašnja veličina groblja

 

0,400 ha

33. približan broj spomenika na groblju

563

34. približan broj spomenika u originalnoj lokaciji

do 530

35. približan broj spomenika ali ne u originalnoj lokaciji

30

36. približan broj spomenika u procentima koji su oštećeni ili slomljeni i nisu na originalnim lokacijama

manje od 10%

37. da li se zna sudbina premeštenih spomenika i gde su

zna se. deo je na istom groblju ali na drugim lokacijama, veći deo je uništen

38. uređenje vegetacije na groblju

nije problem

39. uticaj vremenski prilika na groblje

 

nije problem

VI. Spomenici i memorijalna obeležja

40. spomenici na groblju

18 vek

19 vek

20 vek

21 vek

41. spomenici i memorijalna obeležja su napravljena od

mermera

granita

krečnjaka

pešćara

škriljca

42. groblje sadrži spomenike

sa ravnom pločom

sa glatkom pločom i ispisanim tekstovima

ravnim polčama sa reljefom

dvostrukim spomenikom

horizontalnim pločama sa sefardskim natpisima

obeliks

43. groblje sadrži spomenike    

sa metalnim obeležijma

sa portretima

sa metalnim ogradama

44. natpisi na spomenicima su ispisani na:

Hebrejskom

Jidišu

Nemačkom

Mađarskom

Srpskom (ćirilica/latinica)

ladino

45. na groblju se nalazi specijalno obeležje žrtvama fašizma i holokausta

 

žrtvama Holokausta

žrtvama fašizma

46. groblje sadrži

 

obeleženu masovnu grobnicu

VII. Sadašnja upotreba groblja

47. sadašnji vlasnik groblja je

Jevrejska opština Zemun

48. groblje sa danas upotrebljava

 

samo za sahranu članova Jevrejske opštine Zemun

49. okolna vlasništva su

 

stambena

50. upređujući sa 1939. da li je groblje veće ili manje

 

manje

51. groblje se posećuje

često

52.  groblje posećuju

privatna lica (Jevreji i ostali)

lokalni stanovnici

VIII. briga i održavanje groblja

53. groblje bilo meta vandala (spomenici srušeni, polomljeni, ispisani grafiti oskrnavljeni grobovi I slično)

često između 1981. i 2006.

54. Koje mere zaštite i brige se primenjuju na groblju?

Podizanje srušenih spomenika

Lepljenje polomljenih spomenika

Čišćenje spomenika od grafita

Redovno čišćenje vegetacije

Popravka kapije

Izrade pešačkih staza

55. ako se groblje održava ko je za taj posao zadužen?

               

čuvar

56.  ukoliko su neki od radova izvođenji kada je to bilo poslednji put?

               

Oktobar 2007.

57. kako se groblje danas održava?

 

Uz pomoć čuvara groblja

58. ukoliko to radi čuvar groblja ko ga plaća?

 

Jevrejska opština Zemun

IX. Struktura groblja

59. postoji li kapela na groblju

 

postoji

60. ukoliko postoji da li ima

odar

dimnjak

X. Preporuke

Rangiraj probleme po sledećem kodu:

1 = bez opasnosti

2 = mala opasnost

3 = delimično opasno

4 = ozbiljna opasnost

5 = vrlo ozbiljna opasnost

61.  obezbeđenje 4      

     (nekontrolisani ulasci)

62.  erozija 1   

63.  zagađenje  3                     

64.  vegetacija  1        

65.  vandalizam 4         

             

dajte objašnjenja za oznaku 4 (ozbiljno)

Iako se groblja zaključavaju u određeno vreme to ne sprečava neželjene posetioce da mu pristupaju i to kroz porušenu ogradu sa našeg dela groblja a verujemo da  ne postoje ozbiljne prepreke da se ulazi i  sa ostalih strana. Kao posledica loše obezbeđenog ulaska u groblje je vandalizam sa kojim smo suočeni poslednjih desetinu i više godina. Mnogi spomenici su namerno srušeni, ispisivani su različiti grafiti sa antisemistskim porukama i slično. Bilo je pokušaja i otvaranja grobnica.

67. Ime prezime i podaci osobe koja je dala podatke

Nenad Fogel, Dubrovačka 21, 11080 Zemun, Srbija, + 381 11 195 626

XII. osnova za date podatke

68. koja je dokumentacija upotrebljavana?

Knjiga “Jevrejska zajednica u Zemunu 1739 – 1945”,autor Danilo Fogel

Arhiva Jevrejske opštine u Zemunu

Snimanje groblja tokom 2003 godine

komentar:

Položaj koji zauzima groblje omogućava posetiocima da na njega dolaze sa dve lokacije suprotne jedna drugoj,  i to iz ulice Cara Dušana 32 i iz Sibinjanin Janka br.5. Ulaz iz Sibinjanin Janka je ulaz u našu kapelu, a postoji ulaz koji koriste posetioci pravoslavnog i katoličkog dela groblja takođe iz ulice Sibinjanin Janka br. 7. Naše groblje nije odvojeno nikakvim ogradama od pomenuta dva groblja. Jevrejsko groblje u Zemunu je posebno karakteristično  po izuzetno velikom broju drveća koje ni na koji način ne ugožava spomenike. Spomenici su uglavnom u dobrom stanju, naročito oni sa kraja 19 veka. Stariji spomenici (18 vek) su uglavnom teško čitljivi  zbog prirode materijala koji je korišćen a koji je vremenom erodirao.

Briga koju danas posvećujemo našem groblju je primerena našim finasijskim mogućnostima . Iako bi se uvek moglo više uraditi mi smo za sada zadovoljni načinom na koji se naša opština brine o njemu.